Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Z uwagi na wejście w życie Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeksu spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.1798) w związku z art. 43 Ustawy z dnia 15 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS – CoV-2 (Dz.U.2020.875), dnia 1 marca 2021 r. w ramach wprowadzonej do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji, utracą moc prawną wszelkie dokumenty akcji wydane przez Spółkę, a uzyskają ją stosowne zapisy w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez uprawniony podmiot (w przypadku Spółki Hudson Hill Trust S.A. będzie to Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska).

Wobec powyższego, Zarząd Hudson Hill Trust S.A. wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki, pod adresem: ul. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, począwszy od dnia 01 października 2020 r.

Dnia 1 marca 2021 r. utracą moc prawną dokumenty akcji, a uzyskają ją zapisy w rejestrze akcjonariuszy.

Niniejsze wezwanie jest piątym i ostatnim spośród wymaganych przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

Członek Zarządu Hudson Hill Trust S.A.
Tomasz Trela