Zapraszamy na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2020

Zarząd Hudson Hill Trust Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 28 września 2020 r., godz. 10.00. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Kancelarii Notarialnej „Edyta Niemirska, Agata Redlicka-Skupińska s.c.” przy ul. Wilcza 33 lok.23, 00-544 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

 • Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 • Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
 • Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał oraz przyjęcie porządku obrad;
 • Podjęcie uchwały w sprawach:
  • rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.;
  • rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki;
  • pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.;
  • udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków;
  • udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków;
  • wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
 • Zamknięcie Zgromadzenia.

Zarząd informuje, iż do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo właściciele akcji imiennych, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Z poważaniem,

Tomasz Trela
Członek Zarządu Hudson Hill Trust S.A.